Voksende regeljungle en af årsagerne til, at fiskeriforvaltningen gennem en årrække ikke har været tilfredsstillende. Det viser en ny rapport, som ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling vil bruge i det fortsatte arbejde med at styrke administrationen på fiskeriområdet.

Ny rapport afdækker de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende. Rapporten identificerer med afsæt heri en række læringspunkter, som kan styrke den fremtidige administration af fiskeriområdet.

Som en af flere bagvedliggende årsager til de kritisable forhold i fiskeriadministrationen peges bl.a. på at fiskeriområdets opgaveportefølje og reguleringskompleksitet er vokset, uden at der samtidig er sket en tilpasning af ressourcerne.

– Undersøgelsen viser desværre, at opgaverne på fiskeriområdet gennem en årrække er blevet både flere og mere komplekse, uden at der har været flere ressourcer til at løfte dem, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen.

– Det er derfor nødvendigt med en grundig og grundlæggende oprydning i omfanget og kompleksiteten af reglerne på fiskeriområdet. Reglerne skal være enkle, administrerbare og digitaliseringsklare, så vi sikrer en mere effektiv forvaltning og mindsker risikoen for fejl i sagsbehandlingen. Samtidig skal vi sikre den rette IT-understøttelse af forvaltningen, siger Mogens Jensen.

– Derudover viser rapporten, at forvaltningskulturen har været præget af en stærk fiskerifaglighed kombineret med en pragmatisk, uformel og mundtlig samarbejdsform, hvor fokus i mindre grad har været på overholdelsen af en række forvaltningsretlige krav til forretningsgangen. Samtidig har man haft begrænsede juridiske og regnskabsmæssige kompetencer, siger Mogens Jensen.

Undersøgelsen er foretaget af konsulentfirmaerne Deloitte og Struensee & Co. Undersøgelsen har bl.a. set på organisatoriske og strukturelle svagheder, ledelsesmæssige forhold, manglende kontrol og tilsyn samt manglende eller forkerte kompetencer. Analysen bygger bl.a. på interviews med en lang række nuværende og tidligere medarbejdere i fiskeriforvaltningen.

READ ALSO  India, Pakistan & Bangladesh should be MERGED, Indian minister suggests

– Jeg er glad for, at vi nu har fået afdækket nogle af de bagvedliggende årsager til, at fiskeriforvaltningen igennem en årrække ikke har været tilfredsstillende. Undersøgelsen viser, at man grundlæggende er på rette spor i forhold til de initiativer, der er taget i de seneste to år med henblik på at styrke forvaltningen på fiskeriområdet. Undersøgelsen vil indgå dette arbejde, så vi undgår, at problemer fra fortiden gentager sig i fremtiden, siger Mogens Jensen.

Rigsrevisionen har i to beretninger udtrykt kritik af administrationen af fiskeriområdet, herunder administrationen af tilskudsmidler. Kritikken førte til en række politianmeldelser for svig. Derudover konkluderede Kammeradvokaten i en undersøgelse fra 2018, at forvaltningskulturen på området har været meget kritisabel.

Arbejdet med at styrke forvaltningen på fiskeriområdet har været i gang siden august 2017.

Rapporten kan læses her.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Tania Glud, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 24 21 62 40, e-mail: tanole@mfvm.dk



Via Miljø- & Fødevareministeriet