Via Danmarks Statistik

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) marts 2019

Antallet af personer med lønmodtagerjob var i marts 2.779.800. Det er 3.600 flere lønmodtagere end i februar, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03.

3.100 flere lønmodtagere i virksomheder og organisationer

I marts var 1.947.000 lønmodtagere beskæftigede i sektorgruppen virksomheder og organisationer. Det er en stigning på 3.100 personer siden februar. Med en stigning på 400 lønmodtagere er antallet af lønmodtagere i sektorgruppen offentlig forvaltning og service 0,1 pct. højere end i februar.

Personer med lønmodtagerjob efter sektor, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04.

Tal for fuldtidsbeskæftigede i Statistikbanken

Samtidig med denne udgivelse offentliggøres de foreløbige tal for lønmodtagerbeskæftigelsen i første kvartal i Statistikbanken på www.dst.dk/stattabel/1872 med tal for både antal personer med lønmodtagerjob og antal lønmodtagerjob omregnet til fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i kvartalet.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Brancherevisioner for største virksomheder i Danmark

I forhold til sidste måneds offentliggørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen, så er de branchefordelte tal for januar og februar revideret mere end normalt. Dette skal ses i sammenhæng med, at Danmarks Statistik har iværksat et projekt med at gennemgå aktiviteterne i de største virksomheder i Danmark for at sikre et mere retvisende og sammenhængende billede af disse. På den baggrund er der sket en række brancheændringer for dele af disse virksomheder fra og med første kvartal 2019. Det har givet anledning til, at antal personer med lønmodtagerjob i både januar og februar 2019 er opjusteret med ca. 3.600 personer i industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed og omvendt nedjusteret med ca. 2.600 personer i erhvervsservice og ca. 1.000 personer i handel og transport mv.

READ ALSO  Interview with Helsingin Sanomat